Chi tiết tin - Xã Cam Chính - Cam Lộ

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP BỘ PHẬN NĂM 2015

23:4, Chủ Nhật, 8-5-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                        THỊ TRẤN CAM LỘ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
       

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP BỘ PHẬN NĂM  2015

 

STT Mục tiêu chất lượng Đo lường

Biện pháp thực hiện

Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn thành
1 Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo UBND. 100% nhiệm vụ được phân công
  • Hàng tháng xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công việc của bộ phận;
  • Phân công nhiệm vụ, sắp xếp công việc cụ thể cho các công chức, người lao động trong bộ phận để thực hiện;
10/8/2015 31/12/2015
2 Thủ tục hành chính được xử lý đúng thời gian quy định tại các văn bản pháp quy liên quan  
90%
  • Tiếp nhận và phân công cán bộ nhanh chóng, kịp thời xem xét, xử lý hồ sơ;
  • Thường xuyên tổ chức phổ biến, đào tạo hướng dẫn cho các cán bộ trong bộ phận nghiên cứu, triển khai áp dụng đầy đủ các thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008;
  • Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục
10/8/2015 31/12/2015

                                                                                                                           Cam Lộ, ngày 10  tháng 8 năm 2015  
                            NGƯỜI LẬP                                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

Share on Facebook
Các tin khác
THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 69

Tổng lượt truy cập: 572.349